Την Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων (6ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.) έπειτα από πρόσκληση του Επιστημονικού Υπευθύνου & Συντονιστή του έργου CHANGE, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου με αντικείμενο την πρόοδο του έργου και τα μελλοντικά βήματα.

Συζητήθηκαν θέματα για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, την προμήθεια εξοπλισμού και τη συγγραφή παραδοτέων.