ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

# ΤΙΤΛΟΣ
Απαιτήσεις και Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής συστημάτων ανωνυμοποιημένης καταγραφής μετακινήσεων
ΠΕ 1.1 Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Δομής Έργου
ΠΕ 1.2 Έντυπο και Ηλεκτρονικό Υλικό – Ιστότοπος Έργου και Κοινωνικά Δίκτυα
ΠΕ 1.3 Διερεύνηση Διεθνών Καλών Πρακτικών
ΠΕ 1.4 Διερεύνηση Αναγκών και Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικής Συστήματος Καταγραφής Μετακινήσεων
ΠΕ 1.5 Έρευνα Αγοράς Εξοπλισμού Καταγραφής Μετακινήσεων
ΠΕ 1.6 Ανάπτυξη Λογισμικού και Υλικού Συστήματος
Ανάπτυξη μαθηματικών υποδειγμάτων προσομοίωσης της κυκλοφορίας και της ανθρώπινης συμπεριφοράς
ΠΕ 2.1 Δόμηση Μαθηματικού Υποδείγματος 4 σταδίων
ΠΕ 2.2 Λογισμικό Κυκλοφοριακής Προσομοιίωσης
Ανάπτυξη Οικοσυστήματος CHANGE
ΠΕ 3.1 Υλοποίηση πλατφόρμας i-CHANGE
ΠΕ 3.2 Εξόρυξη γνώσης και ανάλυση μεγάλων δεδομένων του i-CHANGE
Δράσεις ενίσχυσης της οικονομίας διαμοιρασμού κοινοχρήστων ποδηλάτων
ΠΕ 4.1 Ανάπτυξη δράσεων IoS και IoA
ΠΕ 4.2 Ανάπτυξη δράσεων με στόχο το χρήστη του οικοσυστήματος
ΠΕ 4.3 Ανάπτυξη δράσεων με στόχο την εσωτερική λειτουργία του οικοσυστήματος
Αξιολόγηση Επιπτώσεων Δράσεων
ΠΕ 5.1 Ανάλυση επιπτώσεων στο Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων
ΠΕ 5.2 Ανάλυση επιπτώσεων στο Μεταφορικό Σύστημα της περιοχής
Αξιοποίηση και Επιχειρηματική Εκμετάλλευση
ΠΕ 6.1 Μελέτη σκοπιμότητας δράσεων και προϊόντων έργου
ΠΕ 6.2 Επιχειρηματικά μοντέλα διαμοιρασμού οικονομίας κοινοχρήστων ποδηλάτων
ΠΕ 6.3 Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
ΠΕ 6.4 Δραστηριότητες Διάχυσης αποτελεσμάτων έργου
ΠΕ 6.5 Ημερίδα Κοινοποίησης Ερευνητικών, Τεχνολογικών και Επιχειρηματικών αποτελεσμάτων
Μέγεθος
Χρώμα Αντίθεσης