ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

# ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕ 1.1 Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Δομής Έργου
ΠΕ 1.2 Έντυπο και Ηλεκτρονικό Υλικό – Ιστότοπος Έργου και Κοινωνικά Δίκτυα
ΠΕ 1.3 Διερεύνηση Διεθνών Καλών Πρακτικών
ΠΕ 1.4 Διερεύνηση Αναγκών και Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικής Συστήματος Καταγραφής Μετακινήσεων
ΠΕ 1.5 Έρευνα Αγοράς Εξοπλισμού Καταγραφής Μετακινήσεων
ΠΕ 1.6 Ανάπτυξη Λογισμικού και Υλικού Συστήματος